Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

Profesor dr Vujadin Mujović

Profesor dr Vujadin Mujović o sezonskim detoksikacijama organizma i dijetetskim preparatima
Piše Jasna Jojić,2011. godine – “M.B.”

MAGIJA ZDRAVLJA – 1450 MOĆNIH MILIGRAMA


Imunski sistem biće odličan ako mu pred stresne situacije i fizički napor pomognemo koktelom – vitamina C, E i koenzima Q10

Q10 povoljno utiče na povećanje seksualnosti kod oba pola

Vujadin Mujović

Vujadin Mujović

Još od vremena Hipokrata, oca medicine, lekari znaju da se zdravlje najbolje neguje umerenom i odabranom ishranom i to pravilo nije se promenilo ni danas i pored postojanja široke palete lekova, kaže za „Magično bilje“ dr Vujadin M. Mujović, profesor Medicnskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predavač na mnogobrojnim univerzitetima u SAD i Evropi, autor više od 550 naučnih studija i 30 knjiga i monografija.
* U vašoj knjizi „Kvalitet života i faktori rizika“, koja je pisana ne samo za lekare već i za pacijente, upozoravate da se uzroci bolesti uglavnom kriju u poremećenoj homeostatskoj harmoniji organizma a da je čest krivac za to nepravilna ishrana. Šta se podrazumeva pod umerenom i zdravom ishranom?

– Za održavanje funkcije i rasta ćelije, međućelijsku komunikaciju i zdravlja, neophodna je energija. Energija se dobija pravilnom ishranom. Osnovni sastojci ljudske ishrane su: ugljeni hidrati, masti, proteini, vitamini i minerali. Pravilo dobrog jela vidi se i po tome što bi pored svakodnevnog unošenja novih količina hrane, telesna masa morala da ostaje ista. Dakle, samo ishranom čovek svom telu daje sve što je neophodno da svaki sistem organa funkcioniše normalno. Svako preterivanje ili restrikcije, iznenadne promene režima ishrane (dijete), dovode do poremećaja u radu gastrointestinalnog, odnosno želudačno-crevnog sistema. Kako upravo taj sistem ima brojne vitalne funkcije, ponekad i kratkotrajne promene u ishrani mogu dovesti do disbalansa. Pravilnom ishranom održavaju se normalne finkcije i sprečavaj mnoge bolesti, a prevencija je zlatno pravilo medicine. Tu je neophodna pravilna proteinska ishrana. Promene i unapređenje stila života, često imaju bolje efekte od lekova, jer popravljaju kvalitet života. Normalna telesna masa je posebno važna za homeostazu vode i održavanje zdravlja. Gojaznost je veoma opasan faktor rizika za nastanak visokog krvnog pritiska, šećerne boleseti, pa čak i karcinom. U održavanju ravnoteže vode i ekeltrolita u organizmu dominantnu ulogu imaju bubrezi. Bolesni bubrezi dovode do visokog krvnog pritiska i malokrvnosti. Dakle, proteini u krvnoj plazmi, aminokiseline, enzimi, i bubrezi i pluća, igraju važnu ulogu u održavanju normalne acido-bazne ravnoteže, odnosno kiselosti u organizmu.

* Postoji li recept kako da tu ravnotežu kiselina i baza u organizmu, koju većina ljudi poremeti neumerenom ishranom tokom zime, povratimo u normalu a da se pred proleće ne izlažemo dijetama i ne razboljevamo kriveći za to viruse?

– Virusi najčešće ne utiču na zdravlje čoveka čiji imunski sistem dobro funkcioniše. U našem organizmu kriju se ćelije koje naučnici poslednjih godina intenzivno istražuju i nazivaju ih NK ćelijama. To je skraćenica od reči natural killer, odnosno prirodne ubice. Kada se redovno stvaraju i aktiviraju NK ćelije ubijaju sve štetočine – bakterije, viruse, kancerske ćelije, odnosno ćelije koje su mutirale. Zato je neophodno da se umerenim životom, sa što manje stresa a što više šetnje i fizičke aktivnosti, pred proleće pažljivije hranimo. Dakle bez takozvanog ispošćivanja. Treba uzimati u kontrolisanim količinama mlečne proizvode, crvena mesa, poput junetine, ribu i voće i povrće. Piti što više vode i umerenu količinu čajeva. Najvažnije je očistiti organizam od otrova i ustaliti unos sredstava koja taj proces pomažu, uspostavljanjem posebnog stila života.

* Koja su to sredstva koja pomažu detoksikaciju organizma?

– Po­sto­ji gru­pa vitamina, mi­ne­ra­la i en­zi­ma ko­ji po­ma­žu u za­šti­ti na­šeg or­ga­ni­zma od stvara­nja tok­sič­nih me­ta­bo­li­ta ki­se­o­ni­ka (TOM), pa se zato na­zi­va­ju an­ti­ok­si­da­ci­o­nim sred­stvima. U organizmu po­sto­ji ne­pre­kid­na fi­zi­o­lo­ška TOM pro­duk­ci­ja, ali ne do­la­zi do po­re­me­ća­ja u funk­ci­ji sve dok po­sto­ji ba­lans iz­me­đu ćelij­skih si­ste­ma ko­ji stvaraju raz­li­či­te ok­si­da­ci­o­ne supstance i onih ko­ji odr­ža­va­ju an­ti­ok­si­da­ci­o­ne od­bram­be­ne me­ha­ni­zme. Ovaj ok­si­da­ci­o­no-an­ti­ok­si­da­ci­o­ni ba­lans je­dan je od glav­nih me­ha­ni­za­ma u odr­ža­va­nju zdra­vlja i nor­mal­nih funk­ci­ja naših organa. U ove od­bram­be­ne me­ha­ni­zme uklju­če­ni su en­zi­mi koje proizvodi naš organizam. Ti unutrašnji antioksidanti,(su­per­ok­sid-di­smu­ta­za skraćeno SOD, ka­ta­la­za, glu­ta­tion pe­rok­si­da­za, i me­ti­o­nin redukta­za), nazivaju se još i ska­ven­dže­ri ili či­sta­či slobodnih radikala.

* Kad dođe do disbalansa zbog raznih neumerenosti, verovatno se poremeti i količina i rad tih naših enzima – čistača. Postoji li način kako da se oni povećaju?

– Uloga TOM čistača mo­že se po­ve­ća­ti su­ple­men­ti­ma u is­hra­ni bo­ga­toj drugim, an­ti­okidaci­o­nim sred­stvi­ma iz grupe minerala i vitamina kao što su: vi­ta­min A, E i C, se­len, Ko­en­zim Q10 i be­ta-ka­ro­tin. Prvi enzim, takozvani SOD, utvrđeno je, zavisi od unosa i odnosa bakra, cinka, gvožđa i magnezijuma. Njegovo stvaranje smanjuje se sa starošću pa se taj proces inicira unosom je­čma, brokole, ku­pusa, pše­ni­ce i ve­ći­ne ze­lja­stog po­vr­ća, koprive, blitve i salata. Glu­ta­tion (GSH) je enzim koji se brine o membrani naših ćelija i uklju­čen je u metabo­li­zam i de­tok­si­ka­ci­ju kan­ce­ro­ge­na. Glu­ta­tion pe­rok­si­da­za je se­len-za­vi­san en­zim (sva­ki mo­le­kul en­zi­ma sa­dr­ži 4 ato­ma se­le­na) i za­stu­pljen je u mno­gim tki­vi­ma. Se­len sti­mu­li­še od­go­vor antitela na in­fek­ci­ju mi­kro­bi­ma. I azot monoksid je jedan od najmoćnijih antioksidanata. Fizička aktivnost je glavni faktor koji doprinosi stalnom povećanju i održavanju vrednosti NO u organizmu. Zato treba vežbati do kraja života. Naučne studije pokazuju da ljudi i u devetoj deceniji mogu povećavati mišićnu masu. U grupi sa kojom rekreativno igram tenis, mnogi imaju više od 70 godina. O njima pojedinačno, kao gigantima, pričaću vam jednom drugom prilikom.


ANTRFILE

ČAROBNA KOMBINACIJA – VEŽBE I VITAMIN C

* Zagazili ste u sedmu deceniju života a ipak ste efikasniji i kreativniji nego ikada. Imate li svoj čarobni recept za očuvanje zdravlja i jeste li zagovornik unošenja suplemenata – preparata?

– Protiv pada imuniteta i duha borim se tako što živim radeći ono što volim i volim ono što radim. Pored svoje profesije i pisanja, redovno igram tenis ali pre te rekreacije uzimam antioksidantna sredstva. Svakome bih preporučio da pred psihički ili fizički napor, uzme kombinaciju jedne tablete vitamina E od 400 miligrama, kapsule Q10 od 50 ili 100 milograma, prevashodno japanskih ili koreanskih proizvođača jer se tamo najoriginalnije proizvodi, i tabletu vitamina C od 1000 miligrama. Ova doza vitamina C je spas za zdravlje a teško da je iko može uneti samo kroz ishranu – primera radi čovek treba da pojede 4-5 kilograma limuna zbog nje, što naravno nije preporučljivo.

* Vi ste pod pokroviteljstvom Nacionalnog institua za zdravlje Sjedinjenih Američkih država, specijalizirali hematofarmakologiju i kliničku fiziologiju.Šta je tajna vitamina C, E, i koenzima Q10?

– Vi­ta­min E je odav­no po­znat sna­žan antiok­si­dant. Važno je što on po­bolj­ša­va iskoriš­ća­vanje ki­se­o­ni­ka i po­ve­ća­va imu­no­lo­ški od­go­vor i sta­tus. Ima ga u bilj­nim uljima, kao što je kukuruzno, sojino i suncokretovo, i u pšeničnim klicama. Ali ga preventivno treba uzimati u doza od 200400 jedinica dnevno. Tako se smanjuje i rizik od srčanog napada i moždanog udara jer on razređuje krv. Srčani bolesnici, međutim, koji redovno piju lekove sa tom namenom, moraju se posavetovati sa lekarom oko doze vitamina E.
– Ko­en­zim Q10 ili ubi­kvi­non, je jedan od de­set ko­en­zi­ma Q, i ključ­na je ka­ri­ka u di­sa­nju će­li­je. Njegova ak­tiv­nost sa starenjem čoveka opada pa se mo­ra sti­mu­li­sa­ti nje­go­vo stva­ra­nje su­ple­men­ti­ma u hra­ni i uzi­ma­njem ta­ble­ta. Sem jačanja imunskog sistema Q10 je od ve­li­ke ko­ri­sti u aler­gič­nim obo­lje­nji­ma, ast­mi i respi­ra­tor­nim obo­lje­nji­ma, a mno­gi me­di­ci­na­ri ga ko­ri­ste u leče­nju ano­ma­li­ja men­tal­nih funk­ci­ja kao što su Alchajmerova bolest, ši­zo­fre­ni­ja, mul­ti­pla skle­ro­za i erektilna disfunkcija penisa. Povoljno utiče na povećanje seksualnosti kod oba pola.
– Vi­ta­min C je mnogostruko koristan za funkcionisanje našeg tela. On je moćno oružje protiv malignih oboljenja, jača imunski sistem, stimuliše zarastanje rana, sma­njuje rizik od anemije, povećava stvaranje veće količine azot monoksida i čuva organizam od slobodnih radikala. Pošto ljudski organizam ne može da sintetiše vitamin C, unosimo ga kroz ishranu i tabletama. Dvostruki dobitnik Nobelove nagrade Linus Pauling, preporučivao je vitamin C za prevenciju i lečenje – od nazeba do malignih tumora. Preventivno se može slobodno uzimati po jedna kapsula od 1.000 mg vitamina C svakog dana, a ako se dobije prehlada, onda nekoliko kapsula ovog vitamina da bi došlo do izlečenja.

ANTRFILE
BELI LUK, ZELENI ČAJ I CRNA BOROVNICA

* Postoje li namernice koje češće treba da unosimo ishranom?

– Beli luk je od davnina cenjen kao prirodni lek. Stari Grci su ga koristili za jačanje, a Indusi su njime čistili rane i lečili prehlade. Moćan antioksidant u belom luku je alicin. Naučno je utvrđeno da beli luk smanjuje krvni pritisak i holesterol i brani organizam od srčanog napada i moždanog udara. Ko ne podnosi miris belog luka, može ga uzimati u vidu tableta ili kapsula u količini od 300 mg dnevno. Da Vam otkrijem “tajnu”, ako ne ostajete kod kuće, dobro bi bilo da sa belim lukom uzimate peršun radi neutralizacije mirisa. I preparati su najčešće u toj kombinaciji (Garlic & Parsley tablete od 300 mg). Dnevno treba popiti i po šolju zelenog čaja koji se u Kini za lečenje koristi već 4000 godina a danas se i nauka slaže da je on efikasan u borbi protiv: malignih tumora  posebno prostate i dojke, reumatoidnog artritisa, hipertenzije, povećanog lošeg holesterola, ateroskleroze, rane tromboze, moždanog udara i srčanog napada. Uz sve to, zeleni čaj ubrzava sagorevanje (katabolizam) masti, pa ga je dobro uzimati za mršavljenje.
Zdravi su i soja, tamna čokolada koja povećava vrednost dobrog HDL holesterola, crno vino i najvažnije borovnica. U naučnoj studiji je dokazano da su borovnice najbolji izvor antioksidanata u poređenju sa 40 vrsta drugog voća i povrća.

Share

Knjige, tekstovi, intervjui…